Uddrag af Bøgeskovhallens og Byggeforeningens historie belyst ved generalforsamlingsreferater

1975

Onsdag den 10. april 1975 indkaldtes til orienterende møde i Bøgeskov Sognegård om etablering af en idrætshal i Vejlby Sogn. Ved mødet blev der nedsat et udvalg der skulle forestå det videre undersøgende arbejde.

Udvalget fik følgende sammensætning:

 • Kjeld Pedersen
 • Harald Krogh
 • Maltha Justesen
 • Inge Andersen
 • Tage Bentsen
 • Johannes Pedersen
 • Eilif Fonager

Allerede på det første udvalgsmøde, lørdag d. 19. april besluttede man at indkalde til stiftende generalforsamling, onsdag d. 23. april 1975, i Den selvejende institution Bøgeskovhallen. Vedtægtsforslag blev udarbejdet.

På den stiftende generalforsamling blev der valgt en bestyrelse, der fik følgende sammensætning:

 • Maltha Justesen
 • Inge Andersen
 • Tage Bentsen
 • Kjeld Pedersen
 • Harald Krogh
 • Johannes Pedersen og
 • Kjeld Kjeldsen

Suppleanter blev Eilif Fonager og Poul Honoré.
Revisorer blev Johannes Laursen og Frits Vestergård, mens Knud Olander blev revisorsuppleant.

På førstkommende bestyrelsesmøde blev

 • Harald Krogh valgt til formand
 • Maltha Justesen til næstformand
 • Inge Andersen til kasserer og
 • Johannes Pedersen til sekretær

På mødet blev besluttet at indlede forhandlinger med kommunen om økonomien, samt skabe kontakt til Niels Arne Hansen, for at undersøge mulighederne for køb af jord til idrætshallen. Endvidere skulle der skabes kontakt til den lokale idrætsforening, Trelde Gymnastik- og Idrætsforening.
Det var bestyrelsens tanke at forsøge, ved forskellige tiltag, at samle midler ind som startkapital, og for ikke at kollidere med idrætsforeningen, var det vigtigt at skabe et samarbejdsgrundlag mellem de to parter. Endvidere besluttede man at hverve medlemmer til foreningen, og de første skitser til en idrætshal blev udarbejdet af ark. Finn Darum Andersen og Peter Ole Andersen.

På bestyrelsesmødet den 28. august 1975 besluttedes at indbyde følgende firmaer til at afgive tilbud på opførelsen af en idrætshal:

 • Peter Ole Andersen, Bøgeskov Savværk
 • Larsen og Nielsen,
 • Bøjlesen og Mikkelsen,
 • Steen Bach Hansen,
 • Saabye og Lerche
 • Henning A. Nissen

idet byggeriet forudsattes påbegyndt 1. november 1975.

På bestyrelsesmødet den 22. september 1975 meddelte Inge Andersen at hun, som følge af at Peter Ole Andersen var indbudt til at deltage i tilbudsgivningen ved Bøgeskovhallen, ønskede at trække sig ud af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at bevilge Inge Andersen orlov indtil videre, og suppleant Eilif Fonager blev indkaldt.

Til teknisk vurdering af de indkomne tilbud blev der bl.a. hentet hjælp fra

 • Finn Andersen
 • Poul Honoré’
 • Poul Skovmark Jørgensen
 • Finn Enggård
 • Egon Jørgensen
 • Knud Olander
 • Svend Marker
 • C. C. Nielsen
 • Henry Jepsen

På en ekstraordinær generalforsamling, den 11. december 1975, godkendtes det foreliggende projekt fra Peter Ole Andersen, til en samlet pris af 3.189.441 kr. ekskl. moms, og efterfølgende blev der indgået kontrakt med samme om opførelsen af idrætshallen.
Inge Andersens orlov fra bestyrelsesarbejdet bibeholdes som følge af kontrakten med Peter Ole Andersen, og Eilif Fonager fortsætter som kasserer.
På bestyrelsesmødet d. 20. januar 1976 træder Inge Andersen ud af bestyrelsen og Eilif Fonager indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Tilbage til oversigten

1976

Spaden sættes i jorden den 20. januar 1976.
Ordinær generalforsamling torsdag d. 26. februar 1976.
Ingen nyvalg til bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanter blev Jørgen Aamand og Erik Nordahl. Frits Vestergård til revisor og Ole Krog til revisorsuppleant.
På bestyrelsesmødet d. 23. marts 1976 blev annonceteksten til inspektørstillingen udformet.
På bestyrelsesmødet d. 20. april 1976 blev besluttet at indkalde tre ansøgere til samtale.
Tirsdag den 27. april 1976 afholdtes samtaler med de tre ansøgere.
Umiddelbart efter samtalerne blev det besluttet at tilbyde John Bech Hansen jobbet som inspektør i Bøgeskovhallen fra den 15. september 1976 at regne.

Den 4. juni 1976 holdes rejsegilde.

Den 22. juli 1976 udbrød der brand i taget over omklædningsrummene 1, 2, 3 og 4, som følge af pålægning af tagpap på de flade tage. 240 m2 tag brændte.
På bestyrelsesmødet d. 4. oktober 1976 fastsættes indvielsen af Bøgeskovhallen til den 20. november 1976. Den kendte Bo Bendixen engageres til at underholde.

Tilbage til oversigten

1977

På bestyrelsesmødet d. 11. januar 1977, besluttes at søge opsat reklameplader over porte samt på sydgavlen. Endvidere besluttedes det at tilbyde TGI reklamepladserne på banderne.
Den første ordinære generalforsamling i Bøgeskovhallen blev afholdt tirsdag den 1. marts 1977.
I formandsberetningen blev oplyst at den samlede byggesum i alt beløb sig til 4.217.762 kr. inkl. moms. En nyindstiftet pokal tildeles første gang til Alice Zeglerski.
Den 1. marts 1977 afholdes første bestyrelsesmøde i den selvejende institution Bøgeskovhallen med kommunale repræ-sentanter. Disse var J. B. Nielsen og Inge Andersen.
På mødet genvælges Harald Krogh som formand, Eilif Fonager som kasserer, Johannes Pedersen som sekretær og Maltha Justesen som næstformand.

Tilbage til oversigten

1978

Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 1978.

På generalforsamlingen oplyses at hallens køkkenregioner desværre er for små, og at man derfor har bedt Peter Ole An-dersen udarbejde forslag til en udvidelse heraf. Endvidere at det bliver nødvendigt at ændre hallens styrelsesform af regnskabsmæssige årsager. Alle valg er genvalg bortset fra, at Poul Erbo Hansen vælges som revisorsuppleant. På generalforsamlingen gives den året før indstiftede pokal til Poul Skovmark Jørgensen. Pokalen er ikke udgivet siden.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde, d. 14. marts 1978, vælges Eilif Fonager til formand, Kjeld Pedersen til næstfor-mand, Tage Bentsen til kasserer og Johannes Pedersen til sekretær.
Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 1. juni 1978.
På generalforsamlingen opsplittes foreningen i den selvejende institution, Bøgeskovhallen, og i Bøgeskovhallens Byggeforening.
Sidstnævnte formålsparagraf var og er stadig

 • -at vedligeholde interessen for Bøgeskovhallen
 • -skaffe midler til videre udbygning og udsmykning

Forslag til nye vedtægter godkendes, og til foreningens første bestyrelse vælges:

 • Tage Bentsen
 • Harald Krogh
 • Bente Ankersen
 • Johannes Pedersen
 • Maltha Justesen
 • Frits Vestergård
 • Villy Rasmussen

Som suppleanter vælges Peter Laugesen og Kjeld Kjeldsen. Til revisorer vælges Ole Asmussen og Eilif Fonager, mens Poul Skovmark Jørgensen vælges til revisorsuppleant.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerer Byggeforeningen sig som følger:

 • Tage Bentsen, formand
 • Maltha Justesen, næstformand
 • Johannes Pedersen, kasserer og
 • Villy Rasmussen, sekretær.

Bøgeskovhallen konstituerer sig som følger:

 • Tage Bentsen, formand
 • Kjeld Pedersen, næstformand
 • Frits Vestergård, kasserer
 • Johannes Pedersen, sekretær

Samtidigt besluttes det at afhænde keglebanen, og i stedet etablere 4 ekstra skydebaner.
På bestyrelsesmødet den 2. august 1978 meddeles at Harald Krogh har trukket sig ud af bestyrelsen, og erstattes af Peter Laugesen.

Tilbage til oversigten

1979

Bøgeskovhallens første protokol slutter med referat fra et bestyrelsesmøde den 15. januar 1979.
Heri åbnes tilbud fra hhv. Peter Ole Andersen og John Knudsen om beklædning og isolering af hallens sydgavl. Arbejdet gives til John Knudsen som lavestbydende til en samlet pris af 16.872 kr. ekskl. moms med udførelse i vinterferien 1979.

Generalforsamling, d. 22. februar 1979.

Tage Bentsen genvælges som formand, og Frits Vestergård som kasserer for Bøgeskovhallen
Peter Laugesen vælges som formand for Byggeforeningen, medens Johannes Pedersen, Bodil Konradsen, Bente Ankersen og Villy Rasmussen ligeledes vælges til Byggeforeningen.
Leo Frank og Alice Zeglerski vælges som hhv. 1. og 2. suppleant.
Revisorer bliver Ole Asmussen og Eilif Fonager, medens Poul Skovmark Jørgensen vælges til revisorsuppleant.
Byrådet repræsenteres af Inge Andersen og Kjeld Pedersen. Sidstnævnte erstatter J. B. Nielsen.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallens Byggeforening vælges Villy Rasmussen til kasserer, Bodil Konradsen til sekretær og Bente Ankersen til næstformand.
På et bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallens Byggeforening d. 26. april 1979 meddeles at Johannes Pedersen trækker sig fra bestyrelsen. I stedet indkaldes Leo Frank.
På et bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallens Byggeforening d. 17. januar 1980, meddeles at en udvidelse af Bøgeskovhallen, ikke i denne omgang får et ja fra byrådet.

Tilbage til oversigten

1980

Generalforsamling, d. 26. februar 1980.

Til Bøgeskovhallens Byggeforenings bestyrelse vælges Tage Kristensen og Alice Zeglerski i stedet for Leo Frank og Villy Rasmussen, mens Ole Krog og Hanne Justesen vælges valgt som suppleanter.
I august måned 1980 opsættes flagskab i mødelokale 3 til den gamle TGI-fane.

Tilbage til oversigten

1981

Generalforsamling, d. 26. februar 1981.

Tage Bentsen genvælges til formand for Bøgeskovhallen, mens Tage Christensen vælges til formand for Byggeforeningen. Derudover vælges Leif Zeglerski, Peter Ole Andersen og Axel Sørensen til bestyrelsen i stedet for Peter Laugesen, Bodil Konradsen og Bente Ankersen.
Som suppleanter vælges Peter Laugesen og Poul Erbo Hansen.
Revisorer bliver Ole Asmussen og Eilif Fonager med Maltha Justesen som suppleant.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde vælges Aksel Sørensen som næstformand, Alice Zeglerski som kasserer og Leif Zeglerski som sekretær i Bøgeskovhallens Byggeforening.

På fællesmøde mellem Bøgeskovhallens Byggeforeningog TGI besluttes at gennemføre Bøgeskovhallens 5 års fødselsdag med arrangementer i dagene 27. – 28. og 29. august 1981.

Tilbage til oversigten

1982

Generalforsamling, d. 23. februar 1982.

Frits Vestergård genvælges til Bøgeskovhallens bestyrelse.
Til Bøgeskovhallens Byggeforening genvælges Alice Zeglerski og Peter Ole Andersen, mens Poul Erbo Hansen og Jan Larsen vælges som hhv. 1. og 2. suppleant.
Som revisorer vælges Ole Asmussen og Eilif Fonager, mens Jon Laugesen vælges til suppleant.
Byrådets repræsenteres af Inge Andersen og Kjeld Pedersen.

Tilbage til oversigten

1983

Generalforsamling, d. 23. februar 1983.

Tage Bentsen genvælges som formand for BH.
Tage Christensen genvælges som formand for BB, mens Leif Zeglerski og Aksel Sørensen genvælges til bestyrelsen.
Poul Erbo Hansen og Jan Larsen genvælges som bestyrelsessuppleanter.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Ole Asmussen, mens Jon Laugesen vælges som suppleant.

Tilbage til oversigten

1984

Generalforsamling, d. 20. februar 1984.

Nye love for hhv. Bøgeskovhallen og Bøgeskovhallens Byggeforening fremlægges og godkendes. Nu er der kun tre bestyrelsesmedlemmer i Bøgeskovhallens Byggeforening. Frits Vestergård vælges til kasserer. Peter Ole Andersen og Alice Zeglerski genvælges.
Som suppleanter genvælges Poul Erbo Hansen og Jan Larsen.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Jens Erik Larsen med Knud Olander som suppleant.

Hermed slutter protokollen for Bøgeskovhallens Byggeforening. Fremover henvises til ref. fra Bøgeskovhallens bestyrelsesmøder.

Tilbage til oversigten

1985

Generalforsamling, d. 18. februar 1985.

Tage Bentsen genvælges til formand for Bøgeskovhallen.
Til Bøgeskovhallens Byggeforenings bestyrelse genvælges Tage Christensen som formand. Derudover genvælges Leif Zeglerski.
Som suppleanter vælges Poul Erbo Hansen og Jan Larsen.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Poul Skovmark Jørgensen, med Knud Olander som suppleant.

Tilbage til oversigten

1986

Generalforsamling, d. 24. februar 1986.

Nye vedtægter.
Til BB’s bestyrelse vælges Tage Bentsen, Frits Vestergård og Tage Christensen.
Efter de nye vedtægter indtræder disse tre personer tillige i bestyrelsen for Bøgeskovhallen. Som suppleanter vælges Poul Jørgensen og Leif Zeglerski.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Poul Skovmark Jørgensen med Alice Zeglerski som supple- ant.

Pr. 1. januar 1986 afløses Inge Andersen af Knud Møller som kommunalt udpeget medlem af hallens bestyrelse. Inge Andersen har siddet som kommunalt udpeget medlem siden 1. maj 1977, og har i en periode tillige været medlem af bestyrelsen, udpeget af Bøgeskovhallens Byggeforenings medlemmer. Inge var tillige medlem af det oprindeligt nedsatte byggeudvalg, frem til september 1975, hvor hun udtrådtesom følge af, at Peter Ole Andersen bliver indbudt til at deltager i licitationen vedrørende opførelsen af Bøgeskovhallen.

Tilbage til oversigten

1987

Generalforsamling, d. 23. februar 1987.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Tage Bentsen.
Som suppleanter vælges Poul Skovmark Jørgensen og Palle Mogensen.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.
Revision af vedtægterne. Der er kun tale om redaktionelle ændringer.

Tilbage til oversigten

1988

Generalforsamling, d. 23. februar 1988.

På generalforsamlingen udtræder Tage Christensen, valgt ved generalforsamlingen i 1980, og Frits Vestergård, valgt i juni 1978.
Til BB og BH’s bestyrelse nyvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter vælges Tage Christensen og Bjarne Skygge Jensen.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.

Tilbage til oversigten

1989

Generalforsamling, d. 27. februar 1989.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Tage Bentsen.
Som suppleanter vælges Tage Christensen og Bjarne Skygge Jensen.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.
På generalforsamlingen meddeles, at bestyrelsen arbejder på, at der opføres en tilbygning ved hallens nordgavl, opført af frivillig arbejdskraft. Tilbygningen skal bestå af to store omklædningsrum, et lille teknikrum, samt to nye redskabsrum, i alt ca. 205 m2.

Tilbage til oversigten

1990

Generalforsamling, d. 26. februar 1990.

Til Bøgeskovhallens Byggeforening og Bøgeskovhallens bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter vælges Bjarne Skygge Jensen og Knud Møller.
Som revisorer vælges Eilif Fonager og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.
På generalforsamlingen meddeles, at Knud Møller, efter 4 år i bestyrelsen, den 31.12.89 udtrådte som kommunalt valgt repræsentant, og erstattet af Vagn S. Larsen.
Ved hallens nordgavl er der med frivillig arbejdskraft blevet opført en tilbygning, bestående af to store omklædningsrum, et lille teknikrum, samt to nye redskabsrum, i alt ca. 200 m2. Arbejdet blev påbegyndt i april måned med rejsegilde den 22. sep.

Tilbage til oversigten

1991

Generalforsamling, d. 25. februar 1991.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Tage Bentsen.
Som suppleanter vælges Bjarne Skygge Jensen og Knud Møller.
Som revisorer vælges Inge Nielsen og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.
På generalforsamlingen meddeles, at den nye nordlige tilbygning indvies den 24. august 1990.

Tilbage til oversigten

1992

Generalforsamling, d. 24. februar 1992.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter vælges Bjarne Skygge Jensen og Knud Møller.
Som revisorer vælges Inge Nielsen og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.

Tilbage til oversigten

1993

Generalforsamling, d. 22. februar 1993.

Efter 17 år i BH’s bestyrelsen, deraf 14 år som formand, træder Tage Bentsen ud af bestyrelsen.
Nyvalgt bliver Poul Erbo Hansen.
Som suppleanter vælges Knud Møller og Åge Føns.
Som revisorer vælges Inge Nielsen og Alice Zeglerski med Leif Zeglerski som suppleant.

Tilbage til oversigten

1994

Generalforsamling, d. 21. februar 1994.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Inge Nielsen og Leif Zeglerski med Alice Zeglerski som suppleant.
Den 1 januar 1994 indtræder Asger Veje i BH’s bestyrelse som kommunalrepræsentant i stedet for Vagn S. Larsen.

Tilbage til oversigten

1995

Generalforsamling, d. 20. februar 1995.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Erbo.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Inge Nielsen og Leif Zeglerski med Alice Zeglerski som suppleant.

Tilbage til oversigten

1996

Generalforsamling, d. 26. februar 1996.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Leif Zeglerski med Alice Zeglerski som suppleant.

Tilbage til oversigten

1997

Generalforsamling, d. 26. februar 1997.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Erbo Hansen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Leif Zeglerski med Alice Zeglerski som suppleant.
På generalforsamlingen meddeles, at den længe ventede sydtilbygning endeligt er på trapperne, idet der er afsat midler på det kommunale budget for 1997.

Tilbage til oversigten

1998

Generalforsamling, d. 23. februar 1998.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Skovmark Jørgensen og Palle Mogensen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Leif Zeglerski med Alice Zeglerski som suppleant.
Den 1 januar 1998 indtræder Jan Chr. Kargo i BH’s bestyrelse som kommunal repræsentant i stedet for Asger Veje.
På generalforsamlingen meddeles, at den længe ventede sydtilbygning nu endeligt er en realitet, og klar til sæsonstarten 1. august.

Tilbage til oversigten

1999

Generalforsamling, d. 22. februar 1999.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Erbo.
Som suppleanter genvælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Leif Zeglerski med Alice Zeglerski som suppleant.

Tilbage til oversigten

2000

Generalforsamling, d. 21. februar 2000.

Til Bøgeskovhallens Byggeforenings og Bøgeskovhallens bestyrelse genvælges Poul Skovmark Jørgensen og Palle Mogensen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Poul Jørgensen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Børge Nielsen som suppleant.
På generalforsamlingen meddeles at bestyrelsen har været nødt til at lukke hallens cafeteria ved den normale træning grundet forsvindende lille omsætning i disse timer.

Tilbage til oversigten

2001

Generalforsamling, d. 26. februar 2001.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Erbo.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Børge Nielsen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Niels Dahl Andersen som suppleant.

Tilbage til oversigten

2002

Generalforsamling, d. 25. februar 2002.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen
Som suppleanter vælges Åge Føns og Børge Nielsen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Niels Dahl Andersen som suppleant.
På generalforsamlingen blev orienteret om Bøgeskovhallens 25 års jubilæum, og om den tilhørende jubilæumsfest, hvor bl.a. TGI’s revyhold havde sammensat en revy dækkende disse 25 år.
I forbindelse hermed blev der udarbejdet et jubilæumsskrift, der på en interessant måde beskrev de 25 år.
Af øvrigt blev det nævnt at hallens højttalersystem var blevet udskiftet. Endvidere at der var blevet udarbejdet en folder om Byggeforeningen og Bøgeskovhallen. Folderen bliver husstandsomdelt i sognet med henblik på at erhverve nye med-lemmer til Byggeforeningen.

Tilbage til oversigten

2003

Generalforsamling, d. 24. februar 2003.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Erbo Hansen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Børge Nielsen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Niels Dahl Andersen som suppleant.
På generalforsamlingen blev orienteret om at halgulvet var blevet udskiftet. Derudover var der indkøbt nyt inventar. Bl.a. bander og net til diverse idrætsfunktioner. Derudover var halbelysningen blevet renoveret med nye rør, spoler samt time-tæller. Af nyanskaffelser var der tale om en ny minidisk samt nye gymnastikredskaber.
Endnu engang var der i året tale om vandskader.Bl.a. blev gulvet i selskabslokalet udskiftet.

Tilbage til oversigten

2004

Generalforsamling, d. 23. februar 2004.

Til Bøgeskovhallens Byggeforening og Bøgeskovhallens bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter genvælges Åge Føns og Børge Nielsen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Niels Dahl Andersen som revisorsuppleant.
På generalforsamlingen blev det oplyst at Ann L. Hansen havde overdraget hallens cafeteria til Lisbet Bang-Petersen.

Tilbage til oversigten

2005

Generalforsamling, d. 21. februar 2005.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Poul Erbo Hansen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Børge Nielsen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.
På generalforsamlingen blev det oplyst at halinspektør John Bech Hansen, efter eget ønske, erfratrådt stillingen som halinspektør med udgangen af sæson 2004-2005, efter 27 års ansættelse. Som ny inspektør er Palle Clausen, der er bosiddende i Erritsø, blevet ansat. Efter en kort overgangsperiode blev det besluttet at overdrage cafeteriet til den ny inspektør og hans kone, Ilse.
I forbindelse med inspektørskiftet blev hallens cafeteria istandsat, bl. a. med nye stole.
Det blev samtidigt meddelt at Østjysk Pistolklub, efter mange år som lejer, havde forladt Bøgeskovhallen.

Tilbage til oversigten

2006

Generalforsamling, d. 20. februar 2006.

Til BB og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter vælges Åge Føns og Børge Nielsen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.
På generalforsamlingen blev det oplyst at såvel Kjeld Pedersen som Jan Kargo, fortsætter i bestyrelsen i endnu 4 år. De er begge udpeget af Fredericia Byråd.

Tilbage til oversigten

2007

Generalforsamling, d. 26. februar 2007.

På generalforsamlingen ændres foreningens vedtægter, således at foreningens navn er Bøgeskovhallens Støtteforening, begrundet i, at det mere dækker formålet end Bøgeskovhallens Byggeforening, som var det oprindelige navn.
Til BS og BH’s bestyrelse nyvælges Børge Nielsen i stedet for Poul Erbo Hansen, der fratrådte efter 14 års virke.
Som suppleanter genvælges Åge Føns og der er nyvalg til Poul Erbo Hansen.
Som revisorer vælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.
På generalforsamlingen blev det bl.a. oplyst at året havde budt på relativt mange og store vedligeholdelsesarbejder, bl.a. ny stern, nye yderdøre til kælderen, renovering af ventilationsanlægget og ny panikbelysning.
Endelig blev det oplyst at Bøgeskovhallen ved årsskiftet 2005-2006, blev erklæret røgfri som den første hal i Fredericia Kommune.

Tilbage til oversigten

2008

Generalforsamling, d. 25. februar 2008.

Til BS og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter genvælges Åge Føns som 1. Suppleant og Poul Erbo Hansen som 2. Suppleant.
Som revisorer genvælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.
På generalforsamlingen blev det bl.a. oplyst, at Bøgeskovhallens hjemmeside nu var i luften.
at medlemsantallet i Støtteforeningen var steget fra 117 til 176 medlemmer, som følge af en ny hvervekampagne,
at sponsorkredsen ligeledes var steget med 9 nye sponsorer,
at der fremadrettet arbejdes med forbedring af adgangsforholdene for handigkappede, ombygning af garderobe og toiletter ved selskabslokalet, nyt inventar til cafeteriet, og sidst men ikke mindst en udbygning af hallen som følge af øget vækst i sognets indbyggerantal.

Tilbage til oversigten

2009

Generalforsamling, den 23. februar 2009.

Til Bøgeskovhallens Støtteforening og Bøgeskovhallenshallens bestyrelse genvælges Børge Nielsen.
Som suppleanter genvælges Åge Føns som 1. Suppleant og Poul Erbo Hansen som 2. Suppleant
Som bilagskontrollanter genvælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.
På generalforsamlingen blev det bl.a. oplyst,

 • at et forslag til udbygning af Bøgeskovhallen nu er udarbejdet og fremsendt til Fredericia Kommune.
 • at samtlige sponsorpladser nu er besat.
 • at der er gennemført mange vedligeholdelsesarbejder, herunder bl.a. nyt scenetæppe, nyt inventar til cafeteriet, nye døre ved toiletterne ved hovedindgangen, nyt køle-/fryseskab i køkkenet.
 • at der fremadrettet stadig arbejdes med forbedring af adgangsforholdene for handikappede, af en renovering af toiletterne ved hovedindgangen og en renovering af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.

Tilbage til oversigten

2010

Generalforsamling, den 22. februar 2010.

Til BS og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen.
Som suppleanter genvælges Åge Føns som 1. Suppleant og Poul Erbo Hansen som 2. Suppleant
Som bilagskontrollanter genvælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.

På generalforsamlingen blev det bl.a. oplyst,

 • at en forbedring af bevægelseshandikappedes adgangsforhold forventes gennemført i 2010, idet der via TRYK FONDEN og Lokale- og Anlægsfonden er givet et samlet bidrag på i alt 285.000 kr.
 • at der er foretaget en udskiftning af højttalerne i hhv. selskabslokale, cafeteria og i hallen.
 • at der er indkøbt nyt service til selskabslokalet; det 3. sæt i hallens levetid.
 • at der arbejdes med et projekt for udskiftning af hallens loft og tag, idet taget er nedslidt og at loftets dampspærre og isolering er partielt defekt. Dette giver indtrængende vand samt risiko for råd og svamp samt øgede energiudgifter.
 • at antallet af støttemedlemmer samt sponsorer er status quo.

2011

Generalforsamling, den 21. februar 2011.

Til BS og BH’s bestyrelse genvælges Børge Nielsen. Som suppleanter genvælges Åge Føns som 1. Suppleant og Poul Erbo Hansen som 2. Suppleant Som bilagskontrollanter genvælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Kirsten Lyndrup som suppleant.

På generalforsamlingen blev det bl.a. oplyst

 • at en forbedring af bevægelseshandikappedes adgangsforhold blev gennemført i 2010 via støtte fra TRYK FONDEN, Lokale- og Anlægsfonden samt Fredericia Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der tilsammen har bidraget med ialt 313.000 kr. hvilket andrager de samlede omkostninger.
 • at der er foretaget isoleringsarbejder i depotrummene 1, 2 og 3.
 • at den udendørs belysning, omfattende 21 armaturer, er udskiftet.
 • at halvtaget ved hovedindgangen er udvidet/forlænget.
 • at der har været 3 indbrud i løbet af året, hvor vort TV blev stjålet af to omgange.
 • at projektet for udskiftning af hallens loft og tag, ikke forventes at blive gennemført i 2011, idet Fredericia Kommune ikke kan finde midler hertil.
 • at antallet af støttemedlemmer samt sponsorer er status quo.

2012

Generalforsamling, den 20. februar 2012.

Til BS og BH’s bestyrelse genvælges Palle Mogensen og Poul Skovmark Jørgensen. Som suppleanter genvælges Åge Føns som 1. Suppleant og Poul Erbo Hansen som 2. Suppleant.
Som bilagskontrollanter genvælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Bente Sterndorff som suppleant.

På generalforsamlingen blev det bl.a. oplyst,

 • at projektet for udskiftning af hallens loft og tag, heller ikke forventes at blive gennemført i 2012, idet Fredericia Kommune stadig ikke kan finde midler hertil,
 • at der er anskaffet ny gulvvasker til hallen,
 • at der er anskaffet 25 nye borde til supplement ved fester og lignende i hallen,
 • at der er udskiftet 4 indvendige døre,
 • at brugen af hallens cafeteria stadig er meget lavt,
 • at udlejningen af hallens selskabslokale i 2011 var øget,
 • at Børnehuset Bøgeskov desværre ikke længere kan finde midler til at anvende hallen, og
 • at TGI har udpeget Morten Bodilsen som deres repræsentant i Bøgeskovhallens bestyrelse.

2013

Generalforsamling, den 18. februar 2013.

På generalforsamlingen mindedes man et af Bøgeskovhallens og Støtteforeningens trofaste medlemmer, Aage Føns, der i en alt for tidlig alder gik bort i 2012.
På generalforsamlingen fejredes såvel kasserer, Palle Mogensen, som formand, Poul Skovmark Jørgensen, i anledning af deres 25 års bestyrelsesjubilæum. De blev begge udnævnt til æresmedlemmer af foreningen.

Til BS’ og BH’s bestyrelse nyvalgtes Knud Rasmussen i stedet for Børge Nielsen. Som suppleanter genvælges Poul Erbo Hansen som 1. Suppleant, og Børge Nielsen vælges som 2. suppleant. Som bilagskontrollanter genvælges Thomas Thomsen og Anne Føns med Bente Sterndorff som suppleant.

På generalforsamlingen blev det bl.a. nævnt:

 • at projektet for udskiftning af hallens loft og tag heller ikke blev til noget i 2012,
 • at alle håndvaskes blandingsbatterier er blevet udskiftet med berøringsfrie typer,
 • at de flade tage er blevet repareret hvad angår de opståede buler i tagpappen, og at der er etable- ret ekstra udluftninger,
 • at opvaskemaskinen er udskiftet,
 • at der er opsat videokameraer i og udenfor køkken og cafeteria,
 • at der er blevet udarbejdet energispareforslag der bl.a. indeholder nye radiatorstatventiler, isolering af elementer i varmecentralen,
 • at der er etableret trådløst internet i cafeteria, selskabslokale og hallen,
 • at udlejningen af selskabslokalet har været god med i alt 20 udlejninger.

Kontaktformular

Tak for din besked. Den er nu afsendt.
Der opstod desværre en fejl under afsendelsen. Prøv venligst igen senere.