Regler for brug af Bøgeskovhallen

Spillereglerne i Bøgeskovhallen består af:

 • Bøgeskovhallens ordensreglement der er regler fastlagt af Bøgeskovhallens bestyrelse, og
 • Supplerende bestemmelser der er regler aftalt mellem Bøgeskovhallens bestyrelse og lejerne (klubberne).

Disse regler og aftaler er lavet for at hjælpe hallen og dens brugere til at få den daglige gang i og ved idrætshallen og sportsanlægget til at gå så let som muligt til glæde for alle der benytter Bøgeskovhallen.

ORDENSREGLER I BØGESKOVHALLEN

 • Træning må kun finde sted på de baner og i de lokaler, der er anvist. Boldspil er kun tilladt i halgulvet. Hal og lokaler må kun anvendes til de dertil indrettede formål.
 • Hallens gulv må under idrætsudøvelse kun betrædes med rent fodtøj, der er beregnet til indendørs brug. Det er forbudt at anvende sko med afsmittende såler på hallernes gulve.
 • Musik I hallen må kun spilles efter gensidig aftale mellem trænere/ledere på begge sider af miljøvæggen. (grå opdelingsdug)
 • Anvendelse af harpiks eller lignende skal begrænses til et minimum bl.a. ved afrensning af bolde. Spillere m.fl. skal afrense/afvaske harpiks før øvrige lokaler benyttes. Se:  ” REGLER FOR BRUG AF HARPIKS I BØGESKOVHALLEN”
 • Brug af harpiks, bolde, ketsjere og lignende er forbudt på gange, i omklædningsrum og i opholdszoner.
 • Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.
 • Flasker, glas og andet service, der kan splintre, må ikke medtages i hallen og omklædningsrum.
 • Hallen, omklædningsrum, klubzoner med mere skal altid afleveres i samme stand, som de blev modtaget, og skal efter endt brug fremstå renholdte, ryddelige og præsentable.
 • Cykler, skateboards, løbehjul, rulleskøjter m.v. må ikke anvendes og opbevares indendørs i Bøgeskovhallen.
 • Fodboldstøvler er ikke tilladt indendørs i Bøgeskovhallen.
 • Bøgeskovhallen er et røgfrit område. Der henvises til rygeområde udenfor.
 • Cafe Bøgeskov har eneret på salg af mad og drikke. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hal og cafeområde, men kun i klubzonerne. Undtagelser kræver særlig tilladelse fra Cafeen.
 • Enhver bruger/lejer samt disses publikum skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra personalet i Bøgeskovhallen. Hvis anvisningerne ikke følges, kan personalet uden forudgående varsel forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Bøgeskovhallen.
 • Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve. Er affaldskurvene fyldte kontaktes personalet.
 • Værdigenstande, tøj, klubeffekter med mere opbevares i lokaler eller skabe på eget ansvar.
 • Brugere og lejere er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsretslige regler.
 • Klubledere, trænere og øvrige brugere har pligt til at medvirke til overholdelse af disse ordensregler.
 • I øvrigt opfordres alle til – ved fornuftig brug – at værne om BØGESKOVHALLEN.

Supplerende bestemmelser:

Harpiks

 • Det er forbudt at bruge harpiks i Bøgeskovhallen. Der er givet foreløbig dispensation på betingelse af, at man følger reglerne fra DHF og JHF.

Skiftesko

 • Der skal, som anført i ordensreglementet, anvendes skiftesko, uanset om det er spillere, trænere eller andre, der betræder halgulvet.

Lokaleleje

 • Leje af Bøgeskovhallens lokaler udenfor de indgåede kontrakttimer skal foretages skriftligt til halbestyreren på de dertil udarbejdede rekvisitioner (https://www.boegeskovhallen.dk under fanebladet: Udlejning).
  Lokaler til klubmøder, trænermøder, spillermøder og lignende bestilles hos halbestyreren ved anvendelse af rekvisition jf. ovenfor.

Træningskampe

 • Ved træningskampe mod gæsteforeninger skal der altid gives besked til halbestyreren ved anvendelse af rekvisition jf. ovenfor.

Aflysninger

 • Aflysning af arrangementer skal meldes hurtigst muligt til halbestyreren.

Telefon- og adresseliste

 • Der skal altid skal være en ajourført telefon- og adresseliste for foreningernes bestyrelser, trænere og holdledere på hallens kontor.

Telefoner

 • Telefonen ved cafeteriaudskænkningen samt på Bøgeskovhallens kontor må kun anvendes i akutte tilfælde.

Oprydning mv.

 • Klubberne/brugerne skal selv sørge for oprydning efter brug af hallen, omklædningsrum og øvrige lokaler. Endvidere skal klubberne selv sørge for opsætning og nedtagning af hallens udstyr.
  Dette skal gøres indenfor egne time/r

Glemte sager

 • Glemte sager, tøj og fodtøj der findes i hallen, omklædningsrum mv. lægges i glemmekassen ved spillerindgangen. Eventuelle værdigenstande og lignende bliver lukket inde på Bøgeskovhallens kontor. Henvendelse til hallens inspektør.

Uheld og skader

 • Ved uheld, skader, mangler og lignende skal henvendelse sker til hallens inspektør.

Fodboldstøvler

 • Det er aftalt, at man kan tage sine fodboldstøvler på inde i omklædningsrummene inden man går på boldbanen, men det er strengt forbudt at have støvlerne på, når man kommer udefra.
 • Det totalt forbudt at anvende fodtøj med metalknopper indendørs, uanset hvor. Knopperne ødelægger gulvene. Denne aftale kan være svær at forstå af spillerne, men det er et kompromis for at undgå total forbud mod støvler indendørs.

REGLER FOR BRUG AF HARPIKS I BØGESKOVHALLEN

 • Der må kun anvendes harpiks/klæbemidler i perioden fra 1 september og frem til den 1 april.
 • Anvendelse af harpiks/klæbemidler skal foregå i harpiksområderne anvist ved skilte på vægge og begrænses til halgulvet. Der må ikke blive afsat harpiks på døre, dørkarme, håndtag, stolerygge, bænke, vægge, mv.
 • Efter brug skal harpiksen/klæbemidlet renses af hænderne så der ikke sættes harpiks på overflader i omklædningsrum, toiletter, døre, vægge mv.
 • I tilfælde af behov for rengøring på overflader og udstyr (halgulv undtaget) faktureres udgiften direkte til foreningen uden yderligere varsel.
 • Foreningerne skal samle dage og tider hvor der spilles med harpiks/klæbemidler, og lægge dem i forlængelse af hinanden og sådan, at det er til så lidt gene for andre brugere som overhovedet muligt.
 • Foreningen opkræves for faktisk timeforbrug for rensning efter brug af harpiks ved:
  • træningslejre
  • sommerlejre mv. (uanset på hvilken tid af året det afholdes.)
 • Foreningen kan indgå aftale med Bøgeskovhallen om selv at stå for rengøring. Undtaget er rensning af halgulvet der udføres af Bøgeskovhallen grundet forsikringsmæssige årsager.
 • I tilfælde af at foreningen indgår aftale om selv at forestå rengøring (halgulv undtaget), aftales det med personalet, hvad der skal rengøres.   

Politik for alkohol, afhængighedsskabende stoffer og dopingmidler i Bøgeskovhallen

Politik for alkohol

 1. Det er principielt ikke tilladt at medtage, indtage eller være påvirket af alkohol inde eller ude på Bøgeskovhallens område.
 2. Dog kan besøgende købe og indtage øl og vin i Bøgeskovhallens cafeteria så længe det ikke er til gene for andre.
 3. Møder arrangeret af Bøgeskovhallen er alkoholfrie.
 4. Ved fester og møder arrangeret af andre end Bøgeskovhallen kan der udskænkes alkohol.
 5. Personale ansat af Bøgeskovhallen må ikke være påvirkede eller indtage alkohol i arbejdstiden. Omgåelse af dette vil medføre omgående bortvisning.
 6. Overtrædelser af disse påbud/forbud forelægges bestyrelsen for Bøgeskovhallen til afgørelse.
 7. Bøgeskovhallens bestyrelse kan dispensere fra det generelle alkoholforbud ved særlige lejligheder.

Politik for afhængighedsskabende stoffer

 1. Det er forbudt at medtage, sælge, indtage eller være påvirket af afhængighedsskabende (euforiserende) stoffer inde eller ude på Bøgeskovhallens område.
 2. Alvorlige tilfælde politianmeldes straks.
 3. Mindre alvorlige overtrædelser forelægges Bøgeskovhallens bestyrelse til afgørelse. Overtrædelse vil normalt medføre bortvisning.

Politik for dopingmidler

 1. Det er forbudt at medtage, sælge, indtage eller være påvirket af dopingmidler inde eller ude på Bøgeskovhallens område.
 2. Alvorlige tilfælde politianmeldes straks.
 3. Mindre alvorlige overtrædelser forelægges Bøgeskovhallens bestyrelse til afgørelse. Overtrædelse vil normalt medføre bortvisning.

Vedtage af Bøgeskovhallens bestyrelse den 8. december 2010.


 • Ved påvirket af alkohol forstås en promille på mere end 0,5.
 • Jf. Bek nr. 749 af 01/07 2008. om euforiserende stoffer.

Kontaktformular

Tak for din besked. Den er nu afsendt.
Der opstod desværre en fejl under afsendelsen. Prøv venligst igen senere.